برچسب: #رمان_غمگین

رمان آنلاین تپش پارت 5 نگاهش بین چشمام میچرخه و میگه : امروز که رفتمخونه ، فقط کافی بود تا یکم فکر کنم و بعد به ایننتیجه برسم که اگه من آران باشم پس واسه محافظت    از جوونهِ دونه  ای که تازه کاشتم از جونمم مایه میزارم !آوات ، یه روزی بخاطر مامانم جون بقیه […]

رمان تپش

رمان آنلاین تپش پارت 4 پشت سرشم و بوی عطرش رو که به بینی ام میخورهرو با تمام وجود به ریه هام میفرستم .قلبم از هیجان تند میزنه ، آخه هیج وقت حتی ازذهنمم رد نمیشد که آران یه روزی خونمون بیاد !!به سمت بابام اینا میره و باهاشون سلام احوالپرسی میکنه بعد به سمت […]