برچسب: بلوط

2+ دلنوشته می‌خواهمت ای کاش! تو باد بودی ومن برگ خزان دیده‌ای که هم آواز با ندای حیات بخشت به رقص می‌آمد، در جنگل های زیبا و یک دست زاگرس پا به پای بلوط های طلایی پای کوبی می‌کرد… ای کاش! فاصله های بینمان نازک تر از پرده‌ای شرم می‌شود و دستانم دستانت را در […]

دلنوشته اولین بوسه اولین بوسه عشق درست به تلخیه بلوط است در اول تلخ و در آخر شیرین می‌شود عشق این است یک حس تلخ تر از قهوه… تلخ تر از بوسه آخر… بوسه ای که بوی جدایی و مرگ می‌دهد… اما همین تلخی جوانه‌ی می شود برای عاشق های لب تشنه که مزه عشق […]