برچسب: بخند

شعر تو بخند خنده های تو مرهمی است بر ریشه های خشکیده صبر به طاق رسیده گره درهم پیچیده غمی که بوی نمش پیچیده آدمی که باورت رادزدیده خنده های تو مرهمی است بر بغض های ترکیده مردمان غمدیده لبان خشکیده دل های داغ دیده خنده های تو مرهمی است بر گونه های افتاده سختی […]