برچسب: استاد خلافکار

استاد خلافکار

رمان آنلاین استاد خلافکار فصل2 (پارت 5) رمان آنلاین استاد خلافکار فصل2 (پارت 4) * * * * *#هانابا صدای در تند از جام پریدم و درو باز ڪردم.چشماش قرمز شده بود.مثلا امروز قرار بود برگردیم ایران اما دقیقه ی نود بهش یه تلفن شد و اون بدون هیچ توضیحی بیرون زد و الان سه […]

استاد خلافکار

رمان آنلاین استاد خلافکار فصل2 (پارت 4) رمان آنلاین استاد خلافکار فصل2 (پارت 3) با بی تفاوتی گفتم_مرسی از تعریفت.دستش و به سمتم دراز کرد و گفت_بیا اینجا…چند لحظه خیره نگاهش کردم و دور ازش روی تخت نشستم. لیوان مشروبش و پر کرد و گفت_این قیافه گرفتنت واسه چیه؟با اخم گفتم_یعنی نمیدونی؟لبخند معناداری زد و […]

استاد خلافکار

رمان آنلاین استاد خلافکار فصل2 (پارت 3) رمان آنلاین استاد خلافکار فصل2 (پارت 2) لب‌هاش با قدرت روی لب هام نشست و تمام خشمش رو با بوسیدن حریص لب هام تخلیه کرد.اولین بار بود که از جانب آرمین این طوری بوسیده می‌شدم.همه چیزش با گذشته فرق می‌کرد.قبلا طولانی ترین بوسه‌ش ده ثانیه بود و الان […]

استاد خلافکار

رمان آنلاین استاد خلافکار فصل2 (پارت 2) رمان آنلاین استاد خلافکار فصل2 (پارت 1) . صدای مظلوم آیلا رو شنیدم_مامان… بازم حالت بد شد؟حتی نتونستم جوابش و بدم.آرمین با حرص دست زیر پاهام انداخت و بلندم کرد. روی مبل خوابوندتم و گفت_مشکلت چیه راه به راه شل می‌شی این ور اون ور؟نگاهم به آیلا بود.. […]

استاد خلافکار

رمان آنلاین استاد خلافکار فصل2 (پارت 1) #لیلیسرعتم و زیاد کردم تا قبل از قرمز شدن چراغ رد بشم اما از شانس گندم همون لحظه چراغ قرمز شد.موتور و نگه داشتم.به خاطر دختر بودنم نمی‌تونستم این کلاه کاسکت کوفتی و از سرم در بیارم تا یه کم باد به کلم بخوره.بی حوصله سرم و چرخوندم […]

استاد خلافکار

رمان آنلاین استاد خلافکار (پارت آخرفصل 1) رمان آنلاین استاد خلافکار (پارت 6) نگاهم و ازش دزدیدم و گفتم_برم یه چیزی واسه شام آماده کنم.نموندم تا جوابی بشنوم و زیر سنگینی نگاهش از اتاق بیرون اومدم. توی اتاق خودم لباسامو عوض کردم و از پله ها پایین رفتم.با دیدن آرمین کلافه گفتم_بسه آرمین چه قدر […]

استاد خلافکار

رمان آنلاین استاد خلافکار (پارت 6) رمان آنلاین استاد خلافکار (پارت 5) اشکامو پاک کردم و گفتم_نه خیر.فقط ترسیدم… هر کس دیگه ای هم می بود می ترسیدم.از اون نگاهای خر خودتی بهم انداخت.. هر کاری هم کردم نتونستم جلوی نگرانی مو بگیرم و گفتم_چرا این طوری شدی؟خواست جواب بده که صدای عمه اومد_شاه پسرم […]

استاد خلافکار

رمان آنلاین استاد خلافکار (پارت 5) رمان آنلاین استاد خلافکار (پارت 4) تڪونی خوردم و نگاهش ڪردم.درو محڪم به هم ڪوبید و با قدمای بلند به سمتم اومد.تنم منقبض شد و ناخودآگاه دستمو جلوی صورتم گرفتم.جز صدای نفس های بلند عصبیش هیچ خبری نشد.دستمو برداشتم و نگاهش ڪردم.ڪاملا معلوم بود عصبیه… اون هم زیاد!انگشتش و […]

استاد خلافکار

رمان آنلاین استاد خلافکار (پارت 4) رمان آنلاین استاد خلافکار (پارت 3) مچ دستمو گرفت و خواست دنبال خودش بکشونه که دستشو پیچوندم و خواستم با پا ضربه فنیش کنم که هدفمو فهمید جا خالی داد.زیر بازوم و گرفت و با خشونت دنبال خودش کشوند.با تقلا گفتم_پیدات کردن دیگه…الکی فرار نکن… دستت رو شد امیر […]

استاد خلافکار

رمان آنلاین استاد خلافکار (پارت 3) رمان آنلاین استاد خلافکار (پارت 2) چسبیدم به دیوار.اون از اول می‌دونست، از همون اولش همه چیو می‌دونست!سینه به سینه م ایستاد و گفت_خودتو خسته کردی خانوم پلیسه،از اول میومدی از خودم سراغ لاله رو می گرفتی باهم کنار میومدیم.باختم،همه چیو باختم و نالیدم_کجاست لاله؟ابرو بالا انداخت و گفت_جاش […]