| Saturday 28 November 2020 | 02:50
سرزمین رمان آنلاین
سایت سرزمین رمان آنلاین یک بستر عالی برای شما عزیزان نویسنده و خواننده که بتوانید اوقات فراقت خود را به بهترین شکل ممکن سپری کنید و هم لذت ببرید ما حامی نویسنده ها و خواننده های عزیز هستیم پس هیچ هزینه ای دریافت نمیکنیم برای خدمات خودمون
روی عکس کیلیک کنید
اینستاگرام

رمان دختر معروف پسر پولدار PDF

 • دوشنبه, 19 اکتبر 2020
 • 1:23 ق.ظ
رمان دختر معروف پسر پولدار PDF

هزار تومان30

توضیحات

رمان دختر معروف پسر پولدار PDF

نویسنده : دلارام

یلدیز✨✨

امشب اجرا داشتم نشستم بودم رو صندلی. و خودمو سپرده بودم به آرایشگر. واسه امشب هیجان داشتم! با اینکه اولین بارم  نبود رو سن می رفتم.

سه ساعتی گذشت بود که کار آرایشگر تموم شد.

آرایشگر با ذوق گفت:

– مثل همیشه ماه شدی.

حتی نگذاشت نگاهی به خودم بندازم سریع دستمو گرفت برد توی اتاق

آرایشگر نگاهی از سر ذوق بهم کرد:

– لباستو بپوش بعدش بیا خودتو ببین اینجوری بهتره. نزاشت حرفی بزنم و از اتاق رفت بیرون

با ذوق لباسام رو عوض کردم؛ و از اتاق بیرون رفتم. آرایشگر چشماش برق خاصی می زدن انگاری خیلی از کار دستش راضی بود، همراه آرایشگر به سالن اصلی رفتیم.

 همه با دیدن من از جاشون بلند شدن خشکشون زده بود.

 ترسیده بودم نکنه زشت شده باشم سریع پریدم جلوی آینه.

وای خدایا این منم؟! چه خوشگل شدم

الهی قربون خودم بشم چقدر خوشگل بودم خبر نداشتم  سایه دودی و نقره ی آسمون چشمامو قاب کرده بود لباسمم  صورتی پرنسسی بود از ران تا پایین چاک داشت پاهای خوش تراشتم معلوم بود کفش نقره ایمم پام کردم.

بهم خبر دادن باید تا نیم ساعت دیگه برم رو سن.

 آماده رو مبل نشسته بودم که صدای موزیک اومد با شوق و ذوقی پنهان رفتم رو سن، میکروفنو برداشتم  شروع کردم به خوندن و مثه همیشه از جونم و احساسم برای خوندن استفاده کردم:

 – l’ve tareveled the whole wide world

من کل دنیا رو سفر کرده ام

– still Ihaven’t found youe

 اما تورو هنوز پیدا نکرده ام

– call out your name almast

every day

اسمت هر روز صدا میکنم

– hope to hear from you soon

امیدوارم روزی برسه باهات اینجا باشم

– still believe that you will come to me

هنوزم اعتقاد دارم تو پیشم میایی

– And I’ll be waiting right here

و من اینجا منتظر خواهم بود

– Ikeep on looking for you patiently

من صبورانه جستجو به دنبال تورو ادامه میدم

– Fighting out all doubts and fears

نزاعی بدون شک و تردید و ترس فقط یک چشم انداز از تو برای اثبات کافیه

– And I’m willing to do what it taks

و من مایلمم…..

– Iam ready for pain and the joy that you bring

من برای درد لذتی تو میاری آماده ام

– Love, love don’t come easy

عشق،عشق آسون به دست نمیاد

– For the one who wants to be loved

برای کسی که می خواد عاشق باشه

– Love, love don’t come easy

عشق،عشق آسون به دست نمیاد

– seems there is none but Iwan’t glve up

به نظر میرسه وجود نداره اما من تسلیم نخوام شد

– Love don’t come easy

عشق آسون به دست نمیاد

– Feelings grow slowly,slowly

احساسات به آرامی رشد می کنه ،به آرامی

– Love is taking it’s time

عشق در زمان خودش به وجود نمی یاد

– Don’t wanna be lonely,lonely

نمی خوام تنها باشم ،تنها

– One day you will be nime،you will be nime

یک  روز تو مال من خواهی شد….. مال من خواهی شد!

– Ilived so many lives

                                    …..

– l’ve touchad millions of hearts

من قلب های زیادی را لمس کرده ام

– I spread may wings but I couldn’t fly

من بال هامو باز کردم اما نتونستم پرواز کنم

– Though I wished on so many starts

با اینکه من با خیلی از ستاره ها آزرو کردم

– No,no,no,no

نه نه نه نه

– painted different pictures in may mind

تصاویر متفاوتی توی ذهن من نقاشی شده اند

– But I can’t build a frame

اما من نمی تونم یه قاب بسازم

– And What’s the use of painting

و نقشای به چه کار می یاد

– If I seem to be blind

اگه من کور به نظر برسم

– please show me your face

خواهش می کنم چهره ات رو به من نشان بده

– Jast a vision of you is enough for the proof

فقط یه چشم انداز از تو برای اثبات کافیه

– And I’m willing to do what it takes

و من می خوام

– what did I do

چی کار بکنیم

– Did I scare you away

آیا از دوری تو بترسم

– what can I do to make yoy stay

چه کار کنم که وادار به موندنت کنم

– whycan’t yoy see I’m on  my knees

چرا نمیبزنی به زانو اوفتادم

– Ineed you here with me

من اینجا به تو نیتز دارم برای با من بودن

– oh

Love,love don’t come easy

عشق، عشق آسون به دست نمی یاد

– For the one who wants to br laved

برای کسی که می خواد عاشق بشع

با پایان آهنگ چشمام رو باز کردم و

خیره شدم به تماشاچیا که با صدای بلند با من می خوندن:

– Love,love don’t come easy

عشق، عشق آسون به دست نمی یاد

– seems there is none but I wan’t glve up

به نظر میرسه وجود نداره اما من تسلیم نخواهم شد

– Love don’t come easy

عشق آیون به دست نمیاد

– Feelings grow slowly.  slosly

احساسات به آرامی رشد می کنه ، به آرامی

– Love is taking it’s time

عشق در زمان خودش به وجود نمی یاد

– Love, love don’t easy

عشق آسون به دست نمیاد

– Don’t wanna be lonely,lonely

نمی خوام تنها باشم ،  تنها

– One day you will be nime,you will be nime

یک روز تو مال من خواهی شد…مال من خواهی شد!

– you will be nime

yes

you will be nime

آره… تو مال من خواهی شد..

رو به تماشا چیا یه تعظیم کردم، صدای دستو جیغ بلند شد از سن بیرون رفتم.  وسایلم رو برداشتم  رفتم بیرون سوار لامبور گینی خوشگلم شدم.

 زنگ زدم به بچه ها، که بیان.چند دقیقه گذشت رسیدن پریدن داخل ماشین منو کشیدن تو بغلشون خوب تف مالیم کردن

یاشکین با ذوق گفت:

– یلدیز ترکوندی.

صنم جیغ زد گفت:

– آره کل سالنو با اجرات بردی رو هوا

دیبا گونمو بوسید:

– آجی مثل همیشه معرکه بود.

با تمام احساسم گفتم:

– مرسی دخترها.

رو به سه تاشون چشمکی زدم:

– بریم برج ایفل.

همشون جیغ زدن. ومن حرکت کردم سمت برج ایفل.

به محض اینکه رسیدیم، از ماشین پیاده شدیم به سمت برج رفتیم.

داشتیم با دخترا سلفی می گرفتیم.

 چهارتا دختر کنارمون بودن.

 صدای یکیشون اومد که داشت به دوستش فوش می داد .

یاشکین با عصبانیت داد زد گفت:

– چه خبرتونه سرسام گرفتیم گمشین برین اون طرف دعوا کنید.

یکی از دخترا اومد جلو گفت:

– چی گفتی؟

اگه جرئت داری یه بار دیگه بگو.

دیبا جیغ زد:

– حرف دهنتو بفهمم.

دختره نگاهی به دیبا کرد گفت:

– چی میگی تو؟

 مگه کسی با تو حرف زد .

صنم رفت سمتش و با قدرت موهاشو کشید.

– تو به چه حقی با دوست های من اینطوری حرف میزنی؟

اهله دعوا نبود پس با اعصبانیت غریدم:

– بسه

صنم ولش کرد.

دختره تا منو دید خشکش زد .

صدای بلند پسری اومد، باعث شد برگردم.

  پنج تا پسر دیدم. چشم به یکی از پسرا افتاد که جلوتر از  دوستاش ایستاده بود.

اومد روبه روم با اخم نگاهم می کرد.

عصبی و با ابرو بالا رفته گفتم:

چته چرا اینطوری نگاه می کنی؟

– با دوست دخترای ما چیکار دارین؟

دخترها باصدای بلند خندیدن منم نتونستم جلوی خنده ام رو بگیرم.

با تمسخر گفتم:

– واقعا اینا دوست دخترای شمان؟

با اعصبانیت گفت:

– آره زودتر ازشون معذرت خواهی کنین واگرنه بد می بینین.

دختری که صنم موهاشو کشید،

اومد جلو از گردن پسره آویزون شد.

– دنیل اینا می خواستن مارو بزنن.

پس اسمش دنیل بود بهش می اومد!

یاشکین با عصبانیت داد زد گفت:

– تو زر مفت زدی به ماچه؟

برگشتم سمت یاشکین و چپ چپ نگاش کردم:

بسه یاشکین، تمومش کن.

رفتم جلوتر به فاصله یه انگشت از دنیل ایستادم:

– ببین آقا پسر اولا، دوست دخترتو جمع کن که به بقیه نپره. دوما تو کی باشه واسه یلدیز بزرگمهر شاخ و شونه بکشی!

چشماش از اعصبانیت قرمز شده بود:

– چه زری زدی؟

 می خواست بهم حمله کنه دوستاش گرفتنش.

با صدای بالا رفته گفتم:

– ولش کنین ببینم می خواد چه غلطی کنه؟

 تو فقط زر میزنی نمی تونی عمل کنی!

دنیل داد زد گفت:

– ولم کنین به حسابش برسم!

پوزخندی زدم:

 • اشتراک گذاری
 • برچسب ها:
https://beautyvolve.ir/?p=17931
لینک کوتاه مطلب:
مطالب مرتبط
نظرات این مطلب

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

مطالب محبوب
درباره سایت
سرزمین رمان آنلاین
سایت سرزمین رمان آنلاین یک بستر عالی برای شما عزیزان نویسندگان و خوانندگان که بتوانید اوقات فراغت خود را به بهترین شکل ممکن سپری کنیدولذت ببرید ما حامی نویسندگان و خوانندگان عزیز هستیم پس هیچ هزینه ای برای خدماتمان دریافت نمی کنیم‌‌....
آخرین نظرات
 • kimiya : عالیه😍😍...
 • مدیر سایت : چرا عزیز ؟دلیل خاصی داره ؟...
 • ایدا : یعنی از این چرت تر نمیشد...
 • مدیر سایت : سلامک عزیز هفته ای یک پارت قرار میگیره...
 • Aida : سلام خسته نباشید رمان خیلی عالی بود پارت های بعدیش رو میزارید ؟...
 • Samaneh najafi : مرسی مهربونم😍😍😍...
 • elnazz : مرصی ممنون😍🌷...
 • نازنین : رمان خیلی خوبی بود واقعا پر از صحنه های غمگین عاشقانه🥺...
 • مدیر سایت : ممنون عزیز بابت نظر زیباتون...
 • مدیر سایت : سلام عزیز اسم نویسنده ها زیر رمان خورده...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " سرزمین رمان آنلاین " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.