نویسنده: راحله داخم

رمان گناه دلم

طنازو طنین دو خواهر دوقلو هستن.
طناز بی نهایت عاشق پسر عموش مهرابه ولی مهراب طنین و انتخاب می‌کنه و عشق طناز رو به سخره میگیره.
همینکارش باعث میشه که تو وجود طناز خشم و حسادت ریشه کنه و واسه بدست آوردن مهراب هرکاری کنه حتی به قیمت از هم پاشیدن زندگی خواهرش…

رمان گناه دلم

+5 رمان آنلاین گناه دلم پارت 10 اگه طنین زن زندگی بود من الان اینجا نبودم پس مقصرش خودشه نه من نه تو من عاشق زیباییت نشدم چون فرقی با طنین نداری من عاشق خودت شدمو عذاب وجدانی هم بابت کارم ندارم پس تو هم نداشته باشازدواج من با طنین از اولش هم اشتباه بود […]

رمان گناه دلم

+1 رمان آنلاین گناه دلم پارت9 مامان بود که داشت نگاهمون میکرد.کمی به فاصله بینمون نگاه کرد و گفت: _شمایید فکر کردم دزد اومده بعد هم نگاه مشکوکی بهمون کرد _اووم چیزه مامان من اومده بودم اب بخورم دیدم مهراب نشسته تو تاریکی داره قهوه میخورهخب دیگه من برم بخوابمبعد هم قبل اینکه مامانم حرفی […]

رمان گناه دلم

+1 رمان آنلاین گناه دلم پارت8 اخه چطور ممکنه یعنی بازی خوردم نه نه طناز من نمیتونه اینکارو باهام بکنهباز خیره شدم بهشون که با ساکهایی از مغازه زدن بیرون واسه اینکه منو نبینن سریع پشت کردم بهشون طناز چطور میتونی،بجز من برای کسی دیگه لبخند بزنی! دیدم که پسره سوار تاکسی شدو رفت خواستم […]

رمان گناه دلم

+1 رمان انلاین گناه دلم پارت7 با این کارم تک خنده ای کرد و اومد روبروم ،دستاشو گذاشت زیر چونمو سرمو اورد بالابی تاب چشم دوخت تو چشمامو لب زد _آخ من فدای اون لپای قرمزت که دلم ضعف میره براش. نمی‌دونم چرا یه آن از حرفش خندم گرفت و با خنده مشتی به بازوش […]

رمان گناه دلم

+1 رمان آنلاین گناه دلم پارت6 بی توجه بهش به پاهام سرعت دادم که اومد جلوم ترمز زد _طناز بیا سوار شو حرف بزنیم _من حرفی با تو ندارم برو کنار _بچه نشو باید حرف بزنیم سوتفاهم برطرف بشه.. _هه اقا رو سو تفاهم، همه چی واضح هست پس منو خر نکن.. خواستم برم که […]

رمان گناه دلم

+1 رمان آنلاین گناه دلم پارت5 صبح بعد خوردن صبحانم ترجیح دادم کمی پیاده روی کنماوایل زمستون بودو نم نم بارون می بارید بارونی مشکیم و پوشیدم کلاهشم گذاشتم سرم و اروم اروم شروع کردم قدم زدن وهنزفری مو گذاشتم تو گوشمو اهنگی پلی کردمو همراه خواننده اروم زمزمه کردم: هرچی نگاهت میکنم،بیشتر میره دلم […]

رمان گناه دلم

+1 رمان آنلاین گناه دلم پارت4 اون چیزی که می دیدم و باور نمی کردم..مهراب بود با دسته گلی بزرگ!! با لبخند اومد سمتم و دست گل رو گرفت سمتم همون طور گیج گل رو از دستش گرفتم و گفتم:_تو اینجا؟!!!…لبخند جذابی زدو گفت: _قرار نیست که نیست تو همش سوپرایزم کنی یبارم من.. _تعجب […]

رمان گناه دلم

+2 رمان آنلاین گناه دلم پارت3 مهراب تا شب بیمارستان بود و بابا و مامان هم دیروز رفته بودن مشهد منم داشتم تلویزیون میدیدم که طنین از،پله ها اومد پایین _به به خانوم خواب آلو _وای طناز خیلی خسته بودمچیزی هست بخورم؟ _پیتزا گرفتم واسه تو هم گرفتم برو گرمش کن بخور _باشه مرسی… بعد […]

×

سلام !

من مدیر سایت هستم و منتظر کمک به شما سوالی دارید مشگلی دارید به من بگید  ...

× سوالتو از من بپرس