| Saturday 24 October 2020 | 11:56
سرزمین رمان آنلاین
سایت سرزمین رمان آنلاین یک بستر عالی برای شما عزیزان نویسنده و خواننده که بتوانید اوقات فراقت خود را به بهترین شکل ممکن سپری کنید و هم لذت ببرید ما حامی نویسنده ها و خواننده های عزیز هستیم پس هیچ هزینه ای دریافت نمیکنیم برای خدمات خودمون
روی عکس کیلیک کنید
اینستاگرام
رمان آنلاین دختر ایران پارت ۷

رمان آنلاین دختر ایران پارت ۷

آرمیتی‌ شمع‌ هارا‌ خاموش‌ کرد‌ و همه‌ به‌ افتخار ۲۱‌ سالگی‌ او‌ دست‌ زدند‌، دختر‌ خاله‌ ها‌ دخترعمو‌ ها‌ ،‌پسر‌خاله‌ ها‌ و‌ پسر‌عمو‌ ها‌ و‌ تمام‌ افرادی‌ که‌ انجا‌ بودند‌، اکثرا‌ همرا‌ با‌ پانتر‌ هایشان‌ جلو‌ امدند‌ و‌ ضمن‌ تبریک‌ کادوهایشان‌ را‌ به‌ او‌ دادند

و‌ حالا‌ نوبت‌ ما‌ بود‌، دنیز‌ جلو‌ رفت‌ و‌ اورا‌ اغوش‌ کشید‌‌و‌ از‌ طرف‌ هر ۳‌ مان‌ یک‌ ست‌ طلا‌ که‌ با‌ نگین‌های‌ کوچک‌ سفید‌‌‌‌‌درست‌ شده‌ بود‌ به‌ او‌ هدیه‌ داد‌، من‌ و‌ امرداد‌ هم‌ جلو‌ رفتیم‌ تا‌ این‌ رفیق‌ چند‌سالمه‌ مان‌ را در‌ اغوش‌ بکشیم‌

-هی اسکل‌ تولدت‌ مبارک‌
-ممنون‌ گاو‌ بزرگ‌ ایشاالله‌ جبران‌ کنم‌
من‌ و‌ دنیز‌ نگاهی‌ چپی‌ حواله‌ی‌ انها‌ کردیم‌
-نگا‌ دیگه‌ این‌ اوج‌ محبتشونه‌، بهش‌ میگه‌ اسکل‌ بعد‌ بهش‌ تبریک‌ میگه‌ ، اون یکی‌ هم‌ دس‌ کمی‌ از‌ این‌ نداره‌ میگه گاو‌ بزرگ‌ اونوقت‌ تشکر‌ می‌کنه‌، فازتون‌ چیه‌ وجدانن‌ ‌!

-اقا‌ من‌ فوش‌ ندم‌ اصلا‌ حس نمی‌کنم‌ رفیقمیت‌ حالا‌ هر‌طور‌ راحتید‌
امرداد‌ پشت‌ چشمی‌ برایمان‌ ناز‌ کرد‌ و‌ به‌ مبل‌ ۳‌ نفره‌پشت‌ سرمان‌ تکیه‌ داد‌ ، با ‌خنده‌ چشم‌ از‌ او‌ گرفتیم‌ و‌کنارش‌ نشستیم‌

-گاو‌های‌ بزرگ‌ حالا‌ چرا بهم‌ نگفتید‌ می‌خوایید‌ واسم‌ تولد‌ بگیرید؟
امرداد‌ نگاه‌ عاقل‌اندر‌سفیهانه‌‌ی‌ حواله‌ی‌او‌ کرد‌
-بهت‌ میگم‌ اسکلی‌ بعد‌ میگی‌ نه‌‌، اخه‌ اسکل‌ اگه‌ می خواستیم‌ بفهمی‌ که‌ اینقدر‌ خودمونو‌ جر‌ نمی‌دادیم‌
-اره‌ خره‌ هرکی‌ با‌ شنقلا‌ بگرده‌ حداقلش‌ اسکل‌ میشه‌

امرداد‌ پسی‌ حواله‌ی‌ کله‌ او‌ کرد‌
-بیخیال‌ امی‌ این‌ همینطوریشم‌ مغز‌ نداره‌ تو‌ دیگه‌ اون‌یه‌ وجبو‌ بزار‌
هر‌چهار‌ به‌ کل‌کل‌ های‌ همیشگیمان‌ خندیدیم‌؛
خودم‌ را‌ کمی‌ بر‌روی‌ مبل‌ بالا‌کشیدم ، تمام مدت‌ احساس‌ می‌کردم‌ کسی‌ یا‌ کسانی‌ زیر‌نظرم‌ دارند‌ ولی هرچه‌ چشم‌ می چرخاندم‌ کسی‌ را‌ که‌ مشکوک‌ باشد‌ نمی دیدم!

بهتر‌است‌ به‌ امرداد‌ بگویم‌ شاید‌ توهم‌ زده‌ام!
-راستی‌ امرداد‌ یه‌
-یه‌دقه‌ وایسا‌ ببینم‌ این‌ گوشی‌ صاحاب‌ مرده‌ چشه‌ که‌ هی‌ زرتو‌ زرت‌ زنگ‌ می‌زنه‌ ، الو‌..الو‌ بله‌ بفرمایید‌ خودم‌ هستم‌ ….چی؟ الو….صداتون‌ خوب‌ نمیاد‌ ….الو‌

از‌ روی‌ مبل‌ بلند‌شد‌ و‌ گوشی به‌ دست‌ به‌طرف‌ خروجی‌ رفت‌ فکر کنم‌ صدا‌ خوب‌ نمی‌امد‌!
بیخیال‌ او‌شدم‌ و‌با‌ بچه‌ ها‌ مشغول‌ حرف‌زدن‌ شدم‌ ….
یک‌ ربع‌‌بیشتر گذشته‌ بود‌ و‌ هنوز‌ خبری‌ از امرداد‌ نبود!

-بچه‌ ها پس‌ امرداد‌‌چی‌ کرد؟ رفت‌ یه‌ تلفن‌ جواب‌ بده‌
دنیز‌ مانتو‌ و‌شالش‌ را‌ از‌ گارسون‌ تحویل‌ گرفت‌ و‌ همانطور‌ که‌ به‌ تن‌ می‌کرد‌ به‌ سمت‌ ما‌ کرد‌و‌ گفت‌
-من‌ میرم‌ بیرون‌ ببینم‌ چی شده‌‌، اگه‌ اتفاقی‌ افتاد‌ اینجا‌ سریع‌ زنگ‌ بزن‌ ها‌ باشه‌

سرمان‌ را‌ به‌نشانه‌ی‌ موافقت‌ تکان‌ دادیم‌ دلشوره‌ی‌ عجیبی‌ به‌ سراغم‌ اماده‌ !

احساس‌ می‌کردم‌‌قرار‌‌است‌ اتفاق‌‌‌ناخوشایندی‌
بیافتد!
-اری‌ من‌ حالم‌ خوش‌ نیست‌ حس‌ می کنم‌ قراره‌ اتفاق‌ شخمی‌ بیافته‌!

 • اروم‌ باش‌ دختر‌ می‌خواد‌ چی‌بشه‌ مگه‌ ، یه‌ دقه‌ رفتن‌ الا‌ پیداشون‌ میشه‌ ؛ نگاه‌ اینا‌ اکثرا‌ اشنان‌ بیا‌بریم‌ پیش‌ دخترا‌

سرم‌ را‌ تکان‌ دادم‌ و‌ به‌ سمت‌ دختر‌خاله‌ هایمان‌ که‌ به‌ یکدیگر‌ دور‌یک‌ میز‌ ایستاده‌ بودند‌ رفتیم‌ ، چند‌دقیقه‌ بیشتر‌ نگذشته‌ بود‌ که‌ نور‌ سالن‌ به‌ کلی‌ رفت‌

-چی شده‌ برق‌ رفت؟
-نمی‌دونم‌ چه‌ موقع‌ برق‌ رفتنه‌، اینجا‌ برق‌ اضطراری‌ نداره؟
-چرا‌ داره‌ روبروی‌ اتاق‌ اخریه‌
آرمیتی‌ دستش‌ را‌ بالا‌ برد‌ تا‌ گارسون‌ را‌ صدا‌ بزند‌ که‌ نور‌ پروژکتور ها‌ روشن‌ شدند‌ و‌ بعد‌ صدای‌ وحشتناک‌ بلند‌ اهنگ‌ که‌ در‌ سالن‌ پیچید‌

-اینجا‌ چه‌ خبره ؟ کی‌ به‌ این‌ گفته‌ از‌ این‌ اهنگا‌ بزاره‌
-نمی‌دونم‌ من‌ از‌ کجا‌ باید‌ بدونم‌ شما‌ مهمونی‌ ترتیب‌ دادید‌
حق‌ با‌او‌ بود‌ او‌ از‌ همه‌جا‌ بیخبر‌ چه‌ می‌دانست؟
چشم‌ چرخاندم‌ که‌ دیدم‌ گارسون‌ ها‌ لیوان‌ های‌ پایه‌بلند‌ را‌ با سینی‌ های مخصوص‌ جابجا‌ می‌کردند!‌اینجا‌ چه‌ خبر‌بود؟!‌

ما‌ حتی‌ نگذاشته‌ بودیم‌ که‌ پای‌الکل‌ به‌ اینجا‌ برسد‌ اما‌ الا‌ داشتند‌ از‌ ان‌ پخش‌ می کردند!!
-یعنی‌ چی‌ این کوفتیا‌ چین!!!
-او‌ بیخیال‌ رسا‌ من‌ گفتم ‌بیارن‌ این‌ چیزی‌ که‌ تو‌ ترتیب‌ دادی‌ بیشتر‌ شبیه‌ مراسم‌ ختمه‌ تا‌ تولد‌ بزار‌ حالشو‌‌‌ببریم

به‌ طرف‌ صدا‌ برگشتم‌ دلبر بود‌ دختر‌خاله‌ام‌ !
-یعنی‌ چی تو‌گفتی‌ مگه‌ اینجا‌ صاحاب‌ نداره‌ که هرکی‌ از‌ راه میرسه‌ واسه‌ خودش‌‌دستور‌ میده‌؟
-او‌ چی‌ شده‌ دختره‌ خاله‌ نکنه‌ ترسیدی‌؟
اخی‌ من‌ می‌دونم‌ می ترسی‌ باباجونت‌ بفهمه‌ تنبیهت‌ کنه‌

خنده‌ی‌ مستانه‌ی‌ او‌ و‌ بقیه‌ در‌سالن‌ پیچید‌
-بیخیال‌ ولشون‌کن‌ رسا‌، اینا‌ الا‌ مستن‌ چرت و پرت‌ میگن‌ بیا‌ بریم‌ ببینیم‌ چه‌ خبره‌ بیشتر‌ از‌ این‌ گند‌نزنه‌
دستم‌ را‌ با‌ ضرب‌ از‌ دست‌ آرمیتی‌ بیرون‌ کشیدم‌ انقدر‌ حرصی‌ بودم که‌ حس‌ می کردم هر‌ ان‌ است‌ که مانند‌ انبار‌باروت‌ منفجر شوم!

-نه‌ ول‌ کن‌ حالا‌ که‌ اینا‌ دوست‌ دارن‌ اینطور‌ تولدبگیرن‌ باکی‌ نیست‌ بزار‌ هرکی‌ هرکار‌ که‌ دلش‌ می‌خواد‌ انجام‌ بده‌ ببینم‌ کی‌ ضررشو‌ می‌بینه‌

پوزخندی‌ به‌ انها‌ زدم‌ و‌ ترجیح‌ دادم‌ دیگر‌ در‌ جمعشان‌ نمانم‌

 • اشتراک گذاری
https://beautyvolve.ir/?p=12885
لینک کوتاه مطلب:
نظرات این مطلب

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وبسایت

مطالب محبوب
درباره سایت
سرزمین رمان آنلاین
سایت سرزمین رمان آنلاین یک بستر عالی برای شما عزیزان نویسندگان و خوانندگان که بتوانید اوقات فراغت خود را به بهترین شکل ممکن سپری کنیدولذت ببرید ما حامی نویسندگان و خوانندگان عزیز هستیم پس هیچ هزینه ای برای خدماتمان دریافت نمی کنیم‌‌....
آخرین نظرات
 • ثمین باقرزاده : سلام عزیزم ممنون نظر لطفته بابت پارت ها هم باید بگم که درس و مدرسه مگه مهلت میده...
 • shabnam : لطف داری. اره ببخشید جبران میکنم...
 • Asal : سلام رمانت عالی خیلی قلمت قشنگه ممنون میشم یکم زود به زود پارت بزارین...
 • donya81 : مثل همیشه عاااااااالی 👍🏻🥰👍🏻💛...
 • Aaaasal : سلام دوست عزیز رمانت عالی هست قلمت خوبه ممنون میشم زود به زود پارت بزارید...
 • Aaaasal : رمانتو عالی ولی خیلی کوتاه نوشتید و خیلی دیر به دیر پارت میزارید...
 • Liu : مرسدههههههههه لیو ام جواب بدههههههههههههههههههههههههههههههههههه...
 • shabnam : چشم...
 • Arshida557 : بی نهایت سپاسگزارم، 🙏🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹🌹...
 • پرویز : تلاشتان ستودنیست نوشتن ، نوشتن و باز هم نوشتن . این کاریست که شما انجام می دهید...
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " سرزمین رمان آنلاین " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.